Conteudo Seluk

Parabens Ba Feto Timor-Leste

Deputadu sira iha Parlamentu Nasionál (PN) fó parabéns ba selebrasaun loron Nasionál Feto Timor-Leste ne’ebé monu iha 3 novembru.
“Ha’u-nia glória hasa’e orasaun ba saudoza Maria Tapo no kolega feto eroína seluk sira ne’ebé mate tanba defende luta ba libertasaun nasionál, no parabéns ba feto Timor-Leste tomak”, Prezidente Komisaun F ne’ebé trata asuntu igualdade jéneru, Maria Barreto, hato’o nia kongratulasaun iha plenária PN, ohin.
Nune’e, nia husu ba Estadu Timor-Leste no entidade tomak atu fó prioridade ba feto sira tanba feto forte nasaun forte.
Deputadu Bankada PLP, Abel Pires, mós parabeniza feto Timor-Leste ne’ebé komemora loron nasionál ne’e.
“Ita hein katak partisipasaun feto ba dezenvolvimentu la’o maka’as, bele la’o di’ak liután, nasaun forte liután. Parabéns feto Timor-Leste”, Abel hato’o nia felisitasaun.
Deputadu Bankada FRETILIN, Antonino Bianco, mós agradese no

Baca Juga : Estudante Nobel Da Paz Nain Rua Hakotu Iis Molok Ezame Nasional

fó parabéns ba feto sira.
“Ita hein katak iha selebrasaun loron feto atu hametin unidade iha parte ki’ik iha uma laran to’o nasaun”, katak.
Nia sujere ba feto sira atu labele moe hodi dezenvolve aan. “Ita fó parabéns ba ita-nia feto tanba sira feto forte, nasaun sai forte bá oin”.
Deputada Bankada Frente Mudansa/UDT, Isabel Ximenes, hato’o mós kongratulasaun ba feto Timor-Leste liuliu ba eroína sira ne’ebé defende direitu ba luta libertasaun nasionál.
Loron 3 novembru koñesidu tebes iha istória luta libertasaun nasionál Timor-Leste no konsidera hanesan omenajen ida ba eroína da pátria sira hanesan Maria Tapo, Rosa Muki Bonaparte, no eroína sira seluk ne’ebé mak saran aan iha luta no defende direitu feto Timór nian. Komemorasaun loron Feto Timor-Leste ne’e ba dala-44.

0 Comments

Sign In Sign Up Sign In By Facebook