Conteudo Seluk

Albert Xavier Hakarak Dezenvolve Muaythai Iha Timor-Leste

Albert Xavier ho naran koñesidu ‘ Timorense Assasin ’, nu’udar timoroan puru ne’ebé antes ne’e hela iha Austrália, envolve ona iha mundu Muaythai no hakarak dezenvolve desportu ne’e iha Timor-Leste.
“Ha’u timoroan ida no ha’u nia aman hosi Com, Lautém, enkuantu ha’u nia-inan hosi Vemasse, Baucau. Ha’u hakarak kontribui ba dezenvolvimentu desportu Muaythai iha Timor-Leste, atu nune’e desportu ne’e bele populár iha ne’e”, dehan Albert liuhosi konferénsia imprensa iha Otél Arbiru Beach, Praia dos Coqueiros, sesta ne’e.
Nune’e, nia promote durante hela iha Timor-Leste, nia sei fó formasaun ba treinadór no atleta sira, inklui sei lori treinadór balun hosi Tailándia atu fó treinamentu ba joven timoroan sira.
Albert

Baca Juga : Produsaun Filme Hanesan Harii Uma

Xavier moris iha Austrália hanesan atleta Muaythai no nia konsege partisipa ona iha eventu hamutuk 35 no sai kampiaun dala-rua iha nível internasionál.
Eventu ne’ebé nia partisipa hala’o iha Austrália, Tailándia, nasaun balun iha Europa no nasaun seluk tan.
Timor-Leste rasik daudaun ne’e iha ona Federasaun Muaythai ne’ebé lidera hosi Frederico Florindo de Jesus ‘Kiak’.
Enkuantu, iha fulan jullu tinan ne’e sei iha eventu internasionál ne’ebé sei hala’o iha Dili no antes tama ba eventu iha fevereiru, Albert rasik sei halibur juventude hotu ne’ebé hakarak partisipa iha atividade Muaythai.

0 Comments

Sign In Sign Up Sign In By Facebook