Conteudo Seluk

Estudante Nobel Da Paz Nain Rua Hakotu Iis Molok Ezame Nasional

Estudante Finalista Ensinu Sekundáriu Jerál Nobel da Paz na´in rua hakotu iis molok Ezame nasionál. Estudante na´in rua ne´e mak Pedro no Ivon. Pedro hakotu iis tanba hetan asidente tráfiku iha Laleia Kribas no Ivon iha Ai-mutin, Dili.
Diretór ESG, Nobel da Paz, Pedro Nunes Menezes hateten dadus estudante finalista Nobel da Paz nian ne’ebé relata antes ona ba Ministériu Edukasaun, Juventude e Desportu (MEJD) hamutuk na´in 900.
“Dadus estudante finalista antes ne’e hamutuk 900 ha’u hatama ona ba MEJD atu tuir ezame nasionál. Maibé, agora menus rua tanba mate entaun hela de’it 898 “, relata Diretór Pedro Nunes Menezes ba Ajénsia TATOLI iha ninia kna´ar fatin ESG, Nobel da Paz, Quintal Boot, kuarta (09/10/2019).
Diretór estabelesimentu

Baca Juga : PR LU OLO DEKRETA HALOT RAMA METAN IHA JARDIM DOS HEROIS METINARO

ensinu ne´e haktuir katak nia parte relata ona ba MEJD inkluzivamente dirasaun tutela kona-ba totál númeru estudante sira ESG Nobel da Paz ne´ebé mak sei partisipa iha ezame nasionál. “Ha´u informa ona ba sira katak ha’u-nia estudante na’in rua klaru la tuir ona ijame nasionál tanba mate ona”.
Tuir nia katak parte eskola labele abandona inforrmasaun sira. Buat ne’ebé iha ligasaun ho asuntu edukasaun nia tenke informa ba governu atu nune’e Ministériu Edukasaun bele hatene loloos totál dadus estudante finalista hira mak tinan ne’e sei partisipa iha izame nasionál ne’ebé sei selebra iha loron 14-16 outubru 2019 ne´e.

0 Comments

Sign In Sign Up Sign In By Facebook