Conteudo Seluk

Obralan Ai Mutin Sei Muda Ba Manleuana

Merkadu Munisípiu Dili sei muda negosiante roupa uzadu (obralan) iha Ai-mutin ba Merkadu Manleuana Dili.

“Ami koordena ona ho koordenadór merkadu, Xefe Suku no Aldeia atu oinsá bele identifika fatin mamuk ida hodi bele muda negosiante Ai-mutin,” informa Xefe Departamentu Jestaun Merkadoria Munisípiu Dili, Berta Santa, ohin, ba Ajénsia TATOLI iha Kampu Alor, Dili.
Tuir loloos ekipa Jestaun Merkadu Dili ho PNTL muda ona negosiante Ai-mutin tuir oráriu ne’ebé fó sai ona katak hamamuk ona fatin ne’ebá durante semana kotuk, maibé la konsege

Baca Juga : Atleta Natasaun Halo Preparasaun Diak ba Sea Games

ezekuta tanba sei konsentra uluk ho negosiante Kamp Alor hodi muda ba Golgota, Comoro.

Negosiante roupa obralan Ai-mutin purvolta na’in 204 sei muda hotu ba Merkadu Manleuana tanba sei iha fatin atu akumula sira.
Bainhira negosiante sira la koopera, Berta Santa hateten, Munisípiu Dili sei aplika dekretu lei númeru 33 hodi muda obrigatóriu.

0 Comments

Sign In Sign Up Sign In By Facebook