Conteudo Seluk

Hadook-an Husi COVID-19, OMS-TL Husu Povu Kontinua Kumpre Medida Preventiva

Reprezentante Organizasaun Mundiál Saúde iha Timor-Leste (OMS-TL), Rajesh Pandav, deklara, Timor-Leste sei livre nafatin husi surtu COVID-19, tanba seidauk iha kazu foun, ho nune’e, nia parte husu povu Timor-Leste atu halo tuir nafatin medida preventiva ne’ebé implementa ona iha inísiu.

“Ita laiha kazu foun to’o ohin loron, maibé ida ne’e la signifika katak, situasaun perigu ida ne’e hotu ona, hanesan ha’u repete bei-beik ona katak, ita presiza hametin nafatin ita nia defeza, ita tenke halo tuir nafatin medida preventiva hanesan ita halo inísiu husi surtu ida ne’e, tanba situasaun ida ne’e perigu tebes”, Reprezentante OMS-TL hato’o deklarasaun ne’e hafoin enkontru ho Diretór Servisu Saúde Munisipál sira, iha Hotel Timor, Díli, Sesta semana ne’e.

Rajesh hateten, ho situasaun ne’e mak OMS hamutuk ho Ministériu Saude (MS) realiza
workshop ho Diretór Servisu Saúde Munisipál sira, hodi diskute kona-bá lala’ok servisu ne’ebé durante ne’e sira hala’o ona.
Diretora Nasionál Kontrola Moras MS, Josefina Clarinha João, mós apela ba Diretór Servisu Saúde Munisipál sira, atu mantein nafatin estratéjia servisu di’ak ne’ebé durante ne’e hala’o ona.

“Ha’u apela ba Diretór

Baca Juga : Tempu badak,MS sei transfere osan apoia Klinika Bairo Pite

Servisu Saúde Munisipál sira no servisu OMS vijilánsia ni’an husi munisipiu hotu, ita hatene katak, ita kazu laiha, maibé ita nia nasaun viziñu agora dau-daun sira enfrenta hela difikuldade, tanba sira kazu sa’e maka’as loos, liu-liu iha nasaun viziñu Nusa Tenggara Timur (NTT-Indonézia) kazu iha ona no mai liu iha Kabupaten Kefa, Manado mós kazu iha ona, ne’e dehan besik tan mai de’it iha ita-ni’an”, Subliña Diretora Nasionál Kontrola Moras MS ne’e.

Josefina husu mós ba Diretór Servisu Saúde munisipál tolu (3) hanesan munisípiu Covalima, Bobonaro no RAEOA, atu mantein no hametin seguransa defeza iha pontu entrada sira, liu-liu fronteira terestre ne’ebé ema tama sai illegal.
Lee hotu : COVID-19 kontinua ameasa povu TL, PR husu sidadaun fó solidareidade ba malu
“Ami husu ba munisípiu sira ne’ebé sai hanesan pontu de entrada hanesan Bobonaro, Covalima no RAEOA halo koordenasaun di’ak, atu bele hametin liu tan servisu vijilánsia sentinela iha fronteira sira, atu nune’e, ita bele monitor lala’ok COVID-19 iha ita nia komunidade”, afirma Diretora Nasionál Kontrola Moras MS ne’e.

Fontes Noticia: GMNTV

0 Comments

Sign In Sign Up Sign In By Facebook