Conteudo Seluk

Ivando Da Silva Sai Primeiru Lugar Ba Klase 65 CC

Ivando Jacinto Soares Marcal da Silva husi team Plur sai primeiru lugar iha klase 65 cc eventu motocross nebe realiza iha tasi tolu hodi komemora Loron Konsulta Popular 30 de Agusto.\

Ivando Jacinto Soares Marcal da Silva nebe koñesidu ho naran Ako agradese no kontente tanba bele hetan primeiru lugar maibe nia promete sei treinu maka’as liu tan nune’e bele kompete fali iha klase nebe bo’ot liu.
“Hau sente kontente tebes, hau hakarak fo obrigado ba GMN, Governu, Familia no kolega sira hotu nebe durante ne’e

Baca Juga : Liverpool Vs City: Raihan Poin Terburuk Guardiola

suporta tebes hau ba oin hau hakarak treino maka’as liu tan para bele kompete fali iha klase seluk husi 65 sae ba 85 cc,” dehan Ako iha tasi tolu, Domingo 25/08/2019
Iha fatin hanesan Cristiano das Neves Isac nebe sai segundu lugar hatete obrigadu ba família no husu nafatin ba inan aman atu fo apoiu másimu ba eventu tuir mai.

Eventu motorcross nebe realiza iha tasi tolu ne’e hetan partisipasaun másimu husi komunidade sira tantu feto no mane inklui labarik sira no hetan seguransa husi Polisia Nasional Timor Leste.

0 Comments

Sign In Sign Up Sign In By Facebook